Skip to content

Routing and Switching

กระบวนการในการส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ข้อมูลสามารถเดินทางผ่านเครือข่ายไปยังปลายทางที่เหมาะสม

Routing and Switching