Skip to content

SD-WAN

SD-WAN

Zyxel SD-WAN

Software-defined WAN หรือ SD-WAN เป็นเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงาน ใหญ่และสำนักงานสาขา